Deventer Fluitschool
Wees eens stil en luister naar jezelf,
proef, kijk en improviseer...
Voorwaarden
Inschrijfvoorwaarden behorende bij de lesovereenkomst dwarsfluitles cursusjaar 2021-2022.

  • Inschrijving geldt voor de duur van het gehele cursusjaar en bij tussentijdse aanmelding voor het resterende deel van het cursusjaar. Het cursusjaar start na de zomervakantie volgens de vakantieregeling regio noord voor Deventer en regio Midden voor Zutphen en loopt tot aan de zomervakantie het jaar daarop. Men dient zich ieder jaar opnieuw aan te melden.
  • Het cursusjaar bestaat uit 38 lessen.
  • Tussentijds opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die 4 lessen bevat. Dit houdt in dat na opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en de leerling op deze lessen recht heeft.
  • Het cursusjaar loopt van 23 augustus 2021 tot en met 9 juli 2022.
  • De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs, regio noord. Voor Zutphen regio midden. Met uitzondering van de meivakantie, die loopt van 26 april tot 6 mei 2022.
    Deventer heeft een extra week vakantie van 6 juni tot en met 10 juni 2022.
  • Het lesgeld kan in termijnen worden betaald.
  • Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. De lessen worden niet ingehaald. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.
  • Bij verzuim van de docente wegens overmacht dienen binnen de verzuimperiode twee lessen te worden doorbetaald. Bij uitval van meer dan twee lessen per seizoen wordt in overleg met de docente besloten tot vervanging door een andere docent of tot reductie van het lesgeld voor de lessen die uitvallen boven de verzuimperiode van twee lessen (het jaarbedrag gedeeld door het totale aantal lessen maal het aantal uitgevallen lessen).
Contact: Caspar Philipsstraat 42 - 7425 PC - Deventer - 0570-514655 - info@deventerfluitschool.nl